V databázi je uvedeno 157 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Proč jsou jezy nebezpečné

Následující informace pocházejí z knihy Záchrana z válce Obecně by se asi jen těžko dalo definovat, jaký jez je bezpečný, protože v podstatě každý může být za jistých okolností smrtelně nebezpečný. Pokud pomineme jezy různě poškozené (podemleté) s např. trčícími železy nebo larseny, bývají nebezpečné ty jezy, u kterých se vytváří tzv. vodní válec.

Vodní válec

Jedná se o slangový vodácký výraz pro vodní útvar, kdy přepadávající voda za příčnou překážkou ztrácí kinetickou energii, a odráží se ode dna tak, že část vody se vrací zpět k překážce a část vody proudící obvykle spodem u dna odtéká. Voda zde tedy rotuje, a tím vytváří pomyslný válec.
Schema valce

Člověk zde zachycený pak nemůže od jezu odplavat, protože je neustále strháván proudem zpět. Jakmile se dostane až pod přepad, je zatlačen proudem vody ke dnu a po chvíli ho voda zase tlačí nahoru. Tím zde rotuje, ztrácí orientaci a nemá čas na svou záchranu. Jeho priorita je najít hladinu a nadechnout se, než je zase zatlačen ke dnu.

Motání ve válci

Osa rotace je horizontální, obvykle rovnoběžná s příčnou překážkou. Hranice mezi vracející se vodou a vodou odtékající se nazývá vývarová linie. Ta je velmi důležitá a do jisté míry určuje nebezpečnost válce.

Kolmy stupen s vyvarovou linii

Válec je charakteristický tím, že voda v něm je značně propěněná, objevují se zde karfioly a různé víry, které jsou nepravidelné. U silnějších válců může také docházet k pulzaci výšky hladiny.

Proč se takto nebezpečné jezy staví?

Konstruktéři navrhují jezy tak, aby se co nejvíce snížila kinetická energie vody a zároveň se zabránilo podemílání podjezí, tedy jeho ničení v celé šířce řeky. Voda, která stéká po přelivné ploše do vany jezu, se od ní odráží a tím poprvé ztrácí svou kinetickou energii (rychlost). Pak část vody směřuje zpět pod přepad, kde do ní opět naráží přepadávající voda z přelivné plochy a tím se oba proudy opět brzdí (dochází k dalšímu zpomalení). Sice téměř dokonalé dílo konstruktérů na zpomalení rychlosti proudu, ale zároveň často nepřekonatelná past pro toho, který do válce spadne. Navíc je třeba si uvědomit, že jezy bývají postaveny v navigacích (obvykle kolmé zdi na obou březích), což opět znesnadňuje možnost úniku.

Kdy je válec nebezpečný

Aktuální charakter válce závisí nejvíce na aktuálním průtoku. Zvýšený průtok může během chvíle změnit bezpečný stupínek ve smrtelnou past. Nejsou vyjímkou případy, kdy jeden den se pod jezem lidi koupou a je naprosto bezpečný, ale v noci zaprší, zvýši se průtok a druhý den se poklidný jez mění ve smrtelnou past.
Změna průtoku změní i válec Změna průtoku změní i válec

Stoupání válce

U válce je též k vidění velmi zajímavý jev. V blízkosti vývarové linie dojde vlivem spodního proudění ke zvýšení hladiny. Na rozhraní vývarové linie vzniknou „boule“ (karfioly), proto vracející se voda stéká jakoby z kopce zpět pod jez. Čím je výškový rozdíl větší, tím je obtížnější ho pádlováním nebo případným plaváním překonat. V podstatě jedete (plavete) proti proudu a ještě k tomu do kopce. Zároveň vyšší stoupání s krátkou vývarovou linií svědčí o tom, že vývařiště je mělké!
Stoupání válce Stoupání válce

Hloubka vody ve vývařišti

Je paradoxem, že velmi nebezpečné jezy mívají často ve vývařišti pod jezem malou hloubku. Tato relativně malá hloubka, ve které se většina lidí bez problémů postaví, však ve válci neznamená výhodu. Při velkém stoupání válce, kdy je značný rozdíl rychlostí proudění u dna a na hladině, jsou veškeré pokusy postavit se marné. Naopak, malá hloubka v kombinaci se silným prouděním může způsobit podtržení nohou a vržení plaváčka proti dnu.